Thứ Ba , 23 Tháng Bảy 2019
Home / Chính Sách

Chính Sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân (gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”) có liên quan đến các dịch vụ của TINTUCKHUYENMAI thông qua website TINTUCKHUYENMAI.NET

Bằng cách truy cập Website, Quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. TINTUCKHUYENMAI có thể điều chỉnh lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, trong thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, trong các tính năng trên Website của chúng tôi. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này. Khi chính sách quyền riêng tư & bảo mật được thay đổi, chúng tôi sẽ báo cho Quý vị biết thông qua các kênh của website, email, trang chủ, facebook.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về quý vị mà quý vị cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, email, địa chỉ Facebook (nếu quý vị đăng nhập bằng Facebook hoặc Google). Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu.

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP ĐƯỢC

Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ được bảo vệ và sử dụng để tối ưu các dịch vụ chúng tôi cung cấp được:

• Đăng nhập nhanh chóng hơn nhờ cookie.

• Gửi email đến Quý vị những thông tin khuyến mãi đáng chú ý.

CÁCH THỨC QUÝ VỊ CÓ THỂ TRUY CẬP HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị có thể có theo luật pháp hiện hành. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.